Ruilverkaveling in Gooik

Ruilverkaveling in Gooik

Landelijke Gilde Gooik                                                                  Gooik, 8 september 2009.

Antwoord van de Landelijke Gilde op de uitnodiging van Natuurpunt voor een open gesprek over de ruilverkaveling in Gooik

Beste,

Bij het lezen van uwe uitnodiging, viel ik werkelijk van de ene verbazing in de andere. Alle objectiviteit lijkt helemaal weg en de onheilsprofeten worden losgelaten. Het lijkt er op dat Gooik met deze ruilverkaveling heel de wereld op zijn kop zet terwijl er toch al vele tientallen werden doorgevoerd ook in onze omgeving. Zo waren er reeds ruilverkavelingen in Halle –Beert - Lembeek, Elingen – Lennik – Pepingen, Ternat – Roosdaal – Dilbeek om maar enkele te noemen. Vraag is of jullie al eens te velde zijn gaan kijken. Alles zal wel niet perfect zijn maar bvb Nederland, om maar een voorbeeld te noemen, dankt zijn goed gestructureerde bedrijven aan de vele ruilverkavelingen uit het verleden.

De landbouwers zijn natuurlijk mans genoeg om zichzelf te verdedigen en dat willen of kunnen wij ook niet doen maar jullie weten dat de L.G. pleit voor een behoud van de open ruimten en voor een gevarieerd boerenlandschap maar ook, dat is duidelijk en evident, voor een leefbare landbouw. In de ruilverkaveling nieuwe stijl wordt met al deze elementen wel degelijk rekening gehouden. Waar er vroeger al eens licht werd omgesprongen met natuurlijke landschapselementen als holle wegen en begroeide bermen worden er nu zelfs bomen en struiken bijgeplant.

Voor de landbouwers, en dat is niet hetzelfde als grondeigenaars, is de ruilverkaveling positief omdat in belangrijke mate een oplossing wordt geboden voor:

  • perceelsversnippering(door verervingen en verdelingen, wegen en andere)         
  • moeilijke toegankelijkheid
  • slechte waterhuishouding van de gronden en de weiden
  • gebrekkige afwatering ook
  • te ver van de bedrijfszetel gelegen gronden-weiden

Zodoende is de ruilverkaveling een  adequaat middel om te komen tot een agrarische structuur die efficiënter werken toelaat met als gevolg een beter rendement voor de landbouwondernemingen en verbeterde werkomstandigheden voor de landbouwersgezinnen. De ruilverkaveling biedt de landbouwer de mogelijkheid het werk op het veld gemakkelijker en goedkoper te klaren en dus op de kosten te besparen. In een tijd dat het rendement serieus onder druk staat zijn kostenbesparende maatregelen natuurlijk meer dan welkom.

Mastodontbedrijven en schaalvergroting heeft eigenlijk niets met ruiverkaveling te maken. Waarom wordt dat daar dan bijgesleurd? Dat is zuiver stemmingmakerij. Minder en grotere percelen dat wel maar geen enkele boer krijgt één are grond bij, wel integendeel, steeds moet er aan oppervlakte worden ingeleverd.

In de U.S.A., waarover jullie spreken,  zijn er grosso modo 2 miljoen landbouwers met een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 200ha. Daar is sprake van industriële mastodontbedrijven, zoals jullie schrijven, waar de boer in dienstverband werkt van de managers van het grootkapitaal wat in Europa, laat staan in Belgë, nauwelijks voorkomt.

Men moet toch geen appelen met citroenen vergelijken.

In Europa zijn er 12 miljoen land- en tuinbouwers met een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 12ha. België scoort met ongeveer 20ha per bedrijf beter dan het gemiddelde maar Frankrijk, Duitsland en meerdere andere staten hebben meer dan het dubbele. Schaalvergroting en capaciteitsuitbreiding is voor de Europese landbouw en à fortiori voor de Vlaamse een must maar komt bij de ruilverkaveling helemaal niet ter sprake.

Wie een beetje de actualiteit volgt weet dat, in de huidige economische omgeving stilstaan is gelijk aan achteruitgaan. Of is het de bedoeling van natuurpunt dat de Gooikse landbouwer, in afwachting van zijn volledige liquidatie of om deze te bespoedigen, opnieuw zoals tijdens het interbellum met kar en paard naar het veld rijdt om zodoende een tweede Bokrijk te maken.

Zoals jullie zelf schrijven in het begin van de brief wordt de zorg voor het landschap en de recreatie niet uit het oog verloren en is het de bedoeling om te komen tot het scheppen van een aangename omgeving voor de hele gemeenschap en tot het bewaren van het landelijk karakter van het gebied.

Het biedt, zoals gezegd, ook enkele zeer interessante opportuniteiten voor erosiebestrijding, beplantingen, fiets- en wandelpaden, rietvelden, trambedding, enz.

In Pepingen werden duizenden bomen en struiken bijgeplant, wandelpaden aangelegd en percelen aangekocht voor natuur zodat sommige landbouwers zich zelfs afvroegen of de ruilverkaveling nog wel voor de landbouw bestemd was.

Het zal aan de Gooikenaars zijn om de geboden kansen maximaal te benutten.

De ruilverkaveling kan op termijn er toe bijdragen dat er nog mensen te vinden zijn die willen boeren omdat ze toch nog enigszins financieel aan hun trekken komen en zodoende blijven zorgen voor het onderhoud van het landschap dat ons lief is.

Een leefbare land- en tuinbouw als beste verzorger van het platteland, dat is onze leuze.

Voor ons als Landelijke Gilde is de tekst van deze uitnodiging alles behalve uitnodigend. Het herschrijven of aanvullen van de voorliggende tekst zal, gezien het geboden uitgangspunt, een onbegonnen zaak zijn zodat wij op uwe uitnpodiging niet wensen in te gaan. Van een gemiste kans op samenwerking gesproken!

Hoogachtend,

Christian De Dobbeleer, voorzitter.