Plattelandspad ‘De Houteman’ in Gooik

Plattelandspad ‘De Houteman’ in Gooik 

houteman broodhouteman melkhouteman vogelhouteman friet                                                  

Dankzij dit Plattelandspad kunnen wandelaars kennismaken met de landbouw van vandaag. Deze “leerwandeling” is 5 km lang en brengt je langs zeer mooie en waardevolle landelijke gebieden met enkele landbouwbedrijven. De landbouw vervult in deze streek immers nog steeds een belangrijke rol.  Langs dit pad staan zeven borden opgesteld. Ieder bord vertelt een stukje van het verhaal van de streek, zodat je niet alleen heel wat te weten komt over de landbouw, maar ook over milieu, landschap en plaatselijke geschiedenis.

Vanwaar komt de naam “Houteman” ?

De plaatsnaam “Houteman” was in de volksmond de benaming voor de velden en weiden gelegen tussen het einde van de Gooikse Blokstraat en de Molenbeek. Volgens oude inwoners van het gehucht Terlo bevond zich daar 70 jaar geleden een houtzagerij met een zaagput, de zgn. “Houteman”. Er woonde ook een klompenmaker die uit wilg en populier “blokken”

oktober 2006

Zoals u kan lezen in de rubriek ‘historiek’ op deze webstek werd in 1990 ons landbouwleerpad ingehuldigd. Dit ging gepaard met vreemd bezoek. Onze Duitse vrienden uit Altenberge waren immers aanwezig en waren vol lof over dit initiatief. Ook talrijke prominenten namen aan de inwandeling deel waaronder ir. Fons Vandevoorde, toenmalig directeur-generaal van het Ministerie van landbouw.

De meeste onder jullie zullen ook wel reeds op een of andere wijze hebben kennis gemaakt met dit wandelpad dat oorspronkelijk startte aan de Sint-Niklaaskerk, later aan ‘De Cam’.

Deze wandeling liep door de Koekoekstraat, de Paddenbroekstraat, langs de trambedding en het kapelleken Steenberg naar de Terlostraat om ter hoogte van de Loveldstraat de oude kerkweg te volgen en langs de Callomeerschbeek terug aan de ‘De Cam’ uit te komen.

Deze wandeling had tot doel de kinderen in contact te brengen met landbouw en natuur.  Aan de hand van een brochure en borden onderweg werd op een aanschouwelijke manier uitleg gegeven over allerlei landbouwactiviteiten, landbouwgewassen en natuurlijke vegetatie. Naast de vele kinderen, vooral in schoolverband, hebben ook reeds duizenden andere wandelaars individueel of in groep deze wandeling gemaakt als een verkenning van het landelijke Gooik. 

Dit leerpad was echter, ondanks de uitgevoerde face-liften, aan een grondige herziening toe.  Na lang en rijp beraad - zoals dat heet - en na vele consultaties en bezoeken elders werd beslist om het landbouwleerpad om te vormen tot een plattelandspad bestaande uit twee lussen. Een kleine lus van een viertal km. voor scholen en liefhebbers van korte afstanden die grotendeels overeenstemt met het huidige traject, en een nieuwe grote lus die ook de deelgemeenten aandoet en eerder bestemd is voor fietsers en voor geoefende wandelaars en dat volledig nieuw zal worden uitgestippeld.

Het thema blijft grosso-modo hetzelfde maar het accent ligt meer op het platteland en de open ruimten en de inspanningen die door de overheid en de landbouw worden geleverd voor de instandhouding en de bevordering van natuur en milieu.  Het zal wel duidelijk zijn, beste lezer, dat wij met dit project veel hooi op onze vork hebben genomen. Doch wij zijn van oordeel dat het zeker de moeite waard is.  Wij staan er trouwens niet alleen voor: de Landelijke Gilden nationaal, het Gemeentebestuur van Gooik, Cera-Holding, Plattelandsklassen VZW  en de VZW Pajottenland+  hebben reeds hun steun toegezegd.  Ook individuele personen helpen ons in belangrijke mate. Zo levert Frans Peetermans een zeer belangrijke bijdrage door het uitwerken en de opstelling van de nieuwe brochure.

Ziezo, beste lezer, in een notedop, een verslaje van onze activiteit i.v.m. ons ‘Plattelandspad’.  Wij komen later nog wel op dit onderwerp terug in de mate dat de werken vorderen. Ook zullen wij niet nalaten jullie langs deze weg uit te nodigen voor de officiele inwandeling, gepland voor het voorjaar van 2007.

maart 2007

Op onze webstek ‘www.landelijkegildegooik.be’ kondigden wij, de Landelijke Gilde van Gooik eind 2006 reeds aan hoe wij op het idee waren gekomen het bestaande ‘Landbouwleerpad’ om te vormen tot ‘Plattelandspad’ en gaven wij wat uitleg over de mogelijke opties en de plannen die voorlagen.
Vandaag, zes maand later, komen wij, zoals trouwens beloofd, op dit thema terug met meer nieuws en kunnen wij u, niet zonder enige fierheid, meedelen dat deze plannen grotendeels werden uitgevoerd en dat wij de inwandeling reeds hebben voorzien voor 29 april 2007. Meer nieuws daarover volgt hierna.
Om dit te realiseren werd het parcours van het ‘Landbouwleerpad’ ingekort en werd er een nieuw tracé uitgestippeld en een zeer rustig stukje voetweg aangelegd langsheen de Paddenbroekbeek doorheen een bosrijk natuurgebied, waar elke wandelaar jong en oud tot rust zal komen. Wij kunnen u gerust verklappen dat dit niet zonder enige moeite kon worden waargemaakt en dat dit letterlijk en figuurlijk menige zweetdruppel heeft gekost.
Daarbij kwam het ontwerpen, het aanmaken en het plaatsen van de nieuwe toonborden en het herdenken en het schrijven van de nieuwe brochure. Deze twee zaken - de borden en de brochure - moeten er immers voor zorgen dat de wandelaar voldoende wordt geïnformeerd onderweg en ook op eigen houtje en zonder begeleiding maximaal kan genieten van deze uitstap. Zowel de landbouw in zijn vele aspecten als akkerbouw, fruitteelt en veevoeding als de groene plekjes waar de natuur nog ongerept haar gang kan gaan komen volwaardig en uitvoerig aan bod. Immers het streven naar een harmonisch samengaan van deze beide soorten grondgebruik is het voornaamste leidmotief geweest voor deze realisatie en past perfect in datgene waar de Landelijke Gilden voor staan.
Ook het centrum ‘De paddenbroek’ waar het pad zich als het ware rondslingert vormt een attractie op zich en betekent ongetwijfeld een meerwaarde voor de aandachtige wandelaar. Anderzijds zal de toekomstige bezoeker van ‘De Paddenbroek’ evengoed in het aanpalende ‘Plattelandspad’ zijn gading vinden; van synergie gesproken!
Wij vermelden ook graag dat wij voor deze realisatie ruim beroep konden doen op de ondersteuning van heel wat organisaties die wij daarvoor hierbij ook hartelijk wensen te danken:

  • Centrale van de Landelijke Gilden vzw
  • Plattelandsklassen vzw
  • Agro|aanneming cvba
  • Pajottenland+
  • Cera-holding
  • Het Gemeentebestuur van Gooik