Historiek

Om het ontstaan van onze landelijke gilde te achterhalen moeten wij teruggaan tot de eerste wereldoorlog. Inderdaad, in 1917 werd de Boerengilde Gooik Sint-Niklaas opgericht.

Nationaal bestond ‘Den Belgischen Boerenbond’ sinds 1890 maar het is pas veel later dat in onze streek de plaatselijke afdelingen het levenslicht zagen onder impuls van enkele wakkere landbouwers en gesteund door de parochiale geestelijkheid.

Deze plaatselijke afdelingen bestonden uit drie takken: de boerengilde, de aankoopafdeling en de spaar- en leengilde.

Samengevat kunnen wij de activiteit van deze takken als volgt omschrijven:

 • De boerengilde: een sociale en culturele beweging die zich bekommerde om het materiële en geestelijke welzijn van de leden land- en tuinbouwers,
 • De aankoopafdeling, met een zaakvoerder, die in stond voor de samenaankoop van veevoeders,meststoffen en zaaizaden, enz.
 • De spaar- en leengilde, met een kassier, die er voor zorgde dat het ingezamelde spaargeld ter beschikking werd gesteld van de leden voor de financiering van hun bedrijfsinvesteringen.

Daarnaast verenigden de dames zich in 1922 in een afzonderlijke afdeling: "Boerinnenbond" genaamd, later Sint Annagilde. Er werden ook twee B.J.B.-afdelingen gesticht, één voor jongens en één voor meisjes. De B.J.B. stond voor "Boerenjeugdbond" en werd later K.L.J. (Katolieke Landelijke Jeugd) maar dan gemengd, voor jongens en meisjes samen.

Zonder verder in te gaan op de vele aktiviteiten van deze afdelingen in de loop der jaren kunnen wij gerust stellen dat zij een grote bloei kenden en sommigen van hen nog steeds kennen in onze parochies.

De "Boerengilden" kregen hun huidige naam in 1971. Zij werden herdoopt tot "Landelijke Gilden" met steeds meer niet-boeren in haar rangen en een aangepast programma en daarnaast kwam er een "Bedrijfsgilde" die zich vooral toelegde op de verdediging van de beroepsbelangen en de technische ondersteuning van de aangesloten land- en tuinbouwers.

Hierna geven wij enkele data die voor de geschiedenis van onze gilde belangrijk zijn:

 • 1917 - stichting van onze gilde,
 • 1950 - eerste gildereis, reis die nog elk jaar plaats heeft,
 • 1967 - grootse viering 50-jarig bestaan,
 • 1969 - oprichting "Onderlinge Bedrijfshulp"
 • 1970 - eerste boerenbal: door de bedrijfsgilde en de landelijke gilden van de fusiegemeente 25 jaar volgehouden,
 • 1982 - organisatie van de 1e "dag van de landbouw" op het "Schaliënhof",
 • 1986 - organisatie van het eerste Oogstfeest op de "Hoeve Devoghel",
 • 1990 - viering van 100 jaar "Belgische Boerenbond" met alle Gooikse gilden,
 • 1990 - plechtige inhuldiging van het "Landbouwleerpad"
 • 2003 - fusie van de gilden Gooik Sint-Niklaas en Gooik-Strijland.

Op gevaar af bepaalde verdienstelijke mensen over het hoofd te zien willen wij ons toch wagen aan het citeren van enkele personen die in de loop van het 87-jarig bestaan onze gilde hebben ‘gedragen’: 

 • Jozef Cools, Alfons Beeckmans, Jozef De Boeck en Jef Devoghel als voorzitter en
 • Maurits De Neef, Adolf Cools, Jean Pappaert en Jef De Neef als secretaris.

De huidige voorzitter en secretaris zijn goed op weg om in deze rij plaats te nemen maar dat is toekomstige geschiedenis.