Historiek_van_de_Landelijke_Gilde_van_Gooik_Sint-Niklaas

 

Om het ontstaan van onze Landelijke Gilde te achterhalen moeten wij teruggaan tot de eerste wereldoorlog. In 1917 werd op een vergadering van landbouwers reeds gesproken over de oprichting van de Boerengilde van Gooik Sint-Niklaas. Waarschijnlijk omwille van de oorlog kwam de officiële start pas tot stand in 1921. De oprichting van de Spaar- en Leengilde in 1918 ging dus de eigenlijke stichting van de Boerengilde vooraf.

Nationaal bestaat ‘Den Belgischen Boerenbond’ sinds 1890 maar het is pas later dat in onze streek de plaatselijke afdelingen het levenslicht zagen onder impuls van enkele wakkere landbouwers en gesteund door de parochiale geestelijkheid.

In de schoot van de plaatselijke afdelingen werd al spoedig een aankoopafdeling en een spaar- en leengilde opgestart. Samengevat kunnen wij de werking van toen als volgt omschrijven:

De boerengilde: een sociale en culturele beweging die zich bekommert om het materieel en geestelijk welzijn van de leden land- en tuinbouwers,

De aankoopafdeling, met een afzonderlijk bestuur en met een zaakvoerder die zorgt voor de samen aankoop van veevoeders, meststoffen, zaaizaden en andere hulpmiddelen voor het beroep en voor het gezin,

De spaar- en leengilde, een coöperatieve vennootschap met eigen raad van bestuur en met een kassier die zorgde voor het inzamelen van spaargeld en voor het uitlenen van de ingezamelde fondsen aan de leden-vennoten voor de financiering van gezin en bedrijf.

Daarnaast verenigden de Gooikse dames zich in 1924 in een afzonderlijke afdeling: de “Boerinnenbond”genaamd, later werd dat de Sint Annagilde en vervolgens KVLV. In 1928 werden ook twee B.J.B.-afdelingen gesticht, één voor jongens en één voor meisjes. B.J.B. stond voor “Boerenjeugdbond” en werd later K.L.J. (Katholieke Landelijke Jeugd) gemengd voor jongens en meisjes. Deze jeugdafdeling is nog steeds bloeiend in Gooik-Strijland.

Wij kunnen gerust stellen dat onze gilde een grote bloei kende en nog steeds kent in onze gemeente. Naast het eigen jaarprogramma verzorgde zij ook of nam deel aan bedevaarten, processies, herdenkingen, dorpsfeesten, viering honderdjarigen en zo vele andere plaatselijke evenementen.

Hierna geven wij een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen en feiten met daarbij wat foto’s en/of documenten die voor de geschiedenis van onze gilde belangrijk waren:

1917 - er vormde zich een eerste kern van boeren die het stichten van een Boerengilde overwogen. Het was de heer Théofiel Galmart, voorzitter van het veesyndicaat in Gooik en wonende op het ‘Hof te Wijngaard’ die het stichten van een plaatselijke afdeling ter sprake bracht op een voorlichtingsvergadering van het syndicaat waar een spreker een uiteenzetting gaf over ‘veeverbetering’.

Een dergelijk vee- syndicaat had tot doel de veestapel te verbeteren door voorlichting, bedrijfsbezoeken en veeprijskampen. Ook werd vaak met de verschillende leden-veehouders samen een goedgekeurde dekstier aangekocht, zo ook in Gooik. Deze stier was in die periode gestald en deed dienst op het ‘Hof te Wijngaard’ in die tijd uitgebaat door de voorzitter de heer Théofiel Galmart, in de volksmond ‘Boerke Galmoed’. De leden van het syndicaat mochten met hun koeien bij de syndicaatstier ter dekking gaan met het oog op het bekomen van een extra kalf met goede erfelijke eigenschappen qua vruchtbaarheid en melk- en vleeseigenschappen. De stierhouder kreeg van het syndicaat een passende vergoeding.

Een jaar later bij de stichting van de Spaar- en Leengilde zou dezelfde Theofiel Galmart verkozen worden tot kassier. Deze functie ruilde hij in 1921 voor het voorzitterschap van de pas gestichte Boerengilde van Gooik Sint-Niklaas.

1918 - oprichting van de ‘Spaar- en Leengilde van Gooik-St. Niklaas’. Een akte van borgstelling (1) is een authentiek document waardoor Jan-Baptist De Coen, voorzitter van de bestuursraad en toenmalig burgemeester zich borg stelt voor de eerste kassier Theodoor Galmart. Deze akte werd ook ondertekend door Jozef De Neef, Jozef Cools en L. Slagmulders, de overige leden van de raad van bestuur. Diezelfde Spaar- en Leengilde zou nadien Raiffeisenkas heten zoals dergelijke coöperatieven trouwens in sommige landen nog heten. In 1996 werd de Raiffeisenkas herdoopt tot Cera die op haar beurt na de fusie met de Kredietbank de naam kreeg van KBC. In 1966 werd Jozef De Neef benoemd tot plaatselijke ‘kassier-kantoorhouder’ en onder zijn 30-jarig beheer is deze afdeling uitgegroeid tot een volwaardig Cera-bankkantoor, nu KBC-kantoor.

1921 - officiële stichtingsvergadering van onze gilde Gooik-Sint-Niklaas. Op deze vergadering lieten zich 40 nieuwe leden inschrijven. Theodoor Galmart werd de eerste deken of voorzitter, onderdeken werd Jan-Baptist De Coen, burgemeester, proost en kassier werd E.H. Jozef Verbiest, onderpastoor, schrijver en zaakvoerder werd de toenmalige koster Gustaaf Dooms, Als bestuursleden werden verkozen : pastoor Huypens, Philoteus Everaet(Fil Menève), Alois Masfrancx (Wizius), Jozef Walravens(Jef van Nelis) Jozef Cools, vader van Adolf Cools, Jozef De Leener(vader van Louis van Lieneers) en Jozef De Neef ook gekend als Jefken Stockmans, vader van Maurits De Neef de latere zaakvoerder. (tekst over de geschiedenis van de eerste jaren van de hand van Gust Timmermans, toenmalig opziener) (2,3,4).

In 1922 telde de gilde 103 leden.

1923 - eerste gildefeest om het vijfjarig bestaan te vieren met 150 deelnemers. Op 23 November 1923 werd gestart met de landbouwavondschool. Bedoeling was aan de jonge boeren technische kennis bij te brengen voor de uitoefening van hun beroep.

1924 - tweede feestvergadering(gildefeest) samen met de pas opgerichte ‘Boerinnenbond’. Er waren 225 aanwezigen. Verkiezing van Jozef Cools tot voorzitter in vervanging van Theodoor Galmart. Deze laatste verhuisde naar Bogaarden waar hij een boerderij had aangekocht. Het ‘Hof te Wijngaard’ waar hij woonde was ook te koop maar werd eigendom van de familie Alfons Heremans(Fons van Tichn Heremans), afkomstig van het ‘Hof te Rozenbroek’.

1928 - op 19/10 lieten 27 boerenzonen zich inschrijven als lid op de stichtingsvergadering van de ‘Boerenjeugdbond’. Foto van de eerste jaren van de bjb-afdeling, op retraite met als eerste voorzitter Louis Heremans, samen op de foto met de tweede voorzitter Isidoor Longin en de derde voorzitter Jean Rooselaer en Jozef Lebacq goed herkenbaar, allen op retraite in Kortenberg (5).

1931 - aanstelling Maurits De Neef (6) tot zaakvoerder van de Aan- en verkoopafdeling in vervanging van Gustaaf Dooms

1932 - op 19 juni werd het 15-jarig bestaan gevierd. Op dit feest werd E.H. Van Dooren, onderpastoor, aangesteld als nieuwe proost in opvolging van E.H. Xavier Andries. Er waren eminente sprekers aanwezig als professor Van Dievoet en de volksvertegenwoordigers Van Eynde en Vergels. De omliggende gilden hadden een afvaardiging naar de jubilerende gilde gestuurd en er waren niet minder dan 1200 aanwezigen. De gildevlag (7) werd na de mis in open lucht voor de kerk gewijd. Deze mooie vlag bestaat nog steeds maar heeft wel heel wat geleden door het gebruik en door de spreekwoordelijke ‘tand des tijds’. Hierbij ook een foto van de even mooie en even oude vlag van Strijland (8).

Steeds werd de gildevlag meegedragen aan het hoofd van processies, stoeten en bedevaarten. Een vlaggendrager die we zeker moeten vernoemen is Theofiel De Leener. Sinds de gildevlag werd aangeschaft in 1932 tot en met de naamsverandering in 1971, was hij de vaandeldrager met veel zorg en stiptheid. Filleken, zoals men hem noemde was een echte dorpsfiguur en had zijn bedrijf op het hof ‘De Nieuwe Cam’ in de Dorpsstraat. Deze oude hoeve dateert uit de 17-de eeuw en was gedurende vele jaren ook een brouwerij (9)

1935 - uitstap van de gilde naar Opheylissem op bezoek bij een fabriek van AVEVE. Op de foto herkennen wij ondermeer op de voorste rij van links naar rechts: Maurits De Neef, zaakvoerder, Omer Masfrancx, bestuurslid, Jozef Cools, voorzitter, E.H. Vandooren, proost, Medardus Anthoons en René Heymans, bestuursleden (10). Wie de overige deelnemers zijn daarover tasten wij voor een groot stuk in het duister.

1942 - Jozef Cools , (zie hiervoor op foto 10 zittend in het midden) voorzitter sinds 1924, dus gedurende 18 jaar, wordt opgevolgd door Alfons Beeckmans, schepen van openbare werken ook, die voorzitter zou blijven gedurende 17 jaar tot bij zijn overlijden in 1959 (11)

1944 - foto bjb-jongens op recollectie (12). Alle personen werden herkend.

1947 - oprichting in de schoot van onze afdeling van een rijvereniging de ‘Lustige Pajottenlanders’ genaamd. Bedoeling was aan de boerenzoons en –dochters een eigen ontspanningsvorm aan te reiken waarbij het eigen landbouwrijpaard dat werd gebruikt op het bedrijf ook dienstig was bij een gezonde recreatie. De eerste voorzitter was Isidoor Billens en de eerste kommandant was Petrus De Maeseneer Hier moeten wij zeker ook Lucien Heymans (13) vernoemen die commandant werd van de rijvereniging in 1958 en die gedurende een periode van meer 25 jaar met de rijvereniging heel wat successen boekte op de talrijke ruitertornooien waaraan in de loop der jaren werd deelgenomen.

Hierbij ook een foto genomen op de jaarlijkse Sint-Hubertusviering aan de Woestijnkapel met Pastoor Jozef De Handschutter, proost van de rijvereniging, die ruiters en paarden zegent met gewijd water na de misviering.(14)

1950 - E.H. Juul De Gendt , onderpastoor wordt proost in opvolging van E.H. De Witte

1951 - foto van de deelnemers aan de reis van de BJB- jongens van Gooik en Strijland samen naar o.a. de Molens Boerenbond in Merksem (15). Deze excursie werd georganiseerd door de landbouwavondschool. Bemerk ook de lesgever, oud-Gooikenaar meester Frans De Leener uit Kester. Ook de gilde ging dat jaar op reis met dezelfde bestemming : Antwerpen met een fabrieksbezoek, een rondrit met de Flandriaboot op de Schelde en een bezoek aan de binnenstad Oud-Antwerpen (16)

1953 - Lourdesbedevaart met een afvaardiging van onze gilde. Onze deelnemers aan deze reis samen op de foto met de deelnemers van Wambeek en nog een andere gilde(?) uit de streek. We herkennen van links naar rechts volgende leden: Alfons Beeckmans, Petrus Wijns, Jozef Van Lathem met de gildevlag, Jan-Baptist Pappaert en Maurits De Neef (17)

1960 - verkiezing van Jozef De Boeck tot voorzitter. Jozef zou deze functie met veel ijver en inzet uitoefenen tot in 1985, dus gedurende 25 jaar. Op de foto Jozef wordt gelukgewenst door toenmalig burgemeester dokter Van Den Branden bij de overhandiging van zijn diploma van laureaat van de arbeid (18)

1962 - nog een mooie foto van een reis van de gilde naar Antwerpen (19)

1967 - grootse viering van het gouden jubileum(50-jarig bestaan) waarvan totnogtoe geen documenten of foto’s werden gevonden. Naar aanleiding van deze viering schrijft de toenmalige pastoor van onze parochie E.H. D’Hoe vanuit de kliniek te Aalst volgende boodschap: ‘laat mij u mijn oprechte gelukwensen uitdrukken bij de viering van uw vijftigjarig bestaan. Ik was er graag bij geweest maar het heeft niet mogen zijn.’ Hij was vol lof voor de gilde van toen en dankte haar voor haar steun aan de parochie. Verder dankte hij Mgr. Janssens, toenmalig algemeen proost Boerenbond, voor zijn zeer gewaardeerde aanwezigheid.

1966 -verkiezing van secretaris Jean Pappaert tot zaakvoerder van de ‘Aankoopafdeling in opvolging van Maurits De Neef, overleden op 5 december 1965. Op de foto Jean Pappaert (20) op de bok van de lijkwagen bij de begrafenis van zijn schoonbroer Isidoor Billens die ook schepen was van Gooik. Isidoor was bestuurslid van de landelijke gilde en van de bedrijfsgilde en voorzitter van de rijvereniging. We zien Isidoor op de foto samen met Jean Rooselaer als winnaars van de menwedstrijd op het ruitertornooi te Gooik (21)

1969 - oprichting “Onderlinge Bedrijfshulp vzw” . Wanneer op een bedrijf door ongeval, brand, ziekte of overlijden echt hulp nodig was werd door de aangesloten leden ingesprongen op een georganiseerde wijze. Voorzitters werden achtereenvolgens : Isidoor Billens, Jozef De Ro, Gaston Smeets en Luc Simon. Als secretaris en afgevaardigde-beheerder werd Jozef De Neef aangesteld. Hij zou deze functie blijven uitoefenen tot bij de opheffing van de vzw in 2012 (22)

1971 – De ‘Boerengilden’ krijgen een nieuwe naam. Zij worden herdoopt tot ‘Landelijke Gilden’, enerzijds met steeds meer niet-boeren onder hun leden en met een aangepast programma en tot ‘Bedrijfsgilden’, anderzijds. Deze bedrijfsgilden worden voortaan georganiseerd volgens de verschillende specialiteiten op de bedrijven zoals rundvee, varkens, akkerbouw, fruit en groenten enz. en legden zich voornamelijk toe op de vertegenwoordiging, de verdediging van de beroepsbelangen en de technische ondersteuning van de aangesloten land- en tuinbouwers. De bedrijfsgilden waren georganiseerd per fusiegemeente. Dus één bedrijfsgilde voor de fusiegemeente Gooik. De eerste voorzitter was Frans Scheys, die kort nadien overleed, gevolgd door opeenvolgend Jozef De Ro, Isidoor Billens, Gaston Smeets en Herman Avau. In 2000 is de bedrijfsgilde van Gooik opgegaan in een groter geheel zijnde de bedrijfsgilde van Zuid-West- Brabant. Gedurende deze periode van 30 jaar was Jozef De Neef secretaris van de bedrijfsgilde. De bedrijfsgilde van Gooik was jaren lang een van de sterkste van onze regio en werkte voor heel wat activiteiten vlot samen met de Landelijke gilden van Gooik. Zo werd ondermeer met het Boerenbal, het ledenfeest, een studiereis e.a. gezamenlijk georganiseerd.

1971 - eerste boerenbal georganiseerd door de landelijke gilden van Gooik, Strijland en Oetingen en door de bedrijfsgilde. Dit bal werd georganiseerd tot in 1996.

1972 - viering van het 50-jarig bestaan (23) van de Boerinnenbond, ook foto van Sint Anna-gilde bij gelegenheid van de viering van haar 75-jarig bestaan(24)

1982 - organisatie van de 1e ‘dag van de landbouw’ op het “Schaliënhof” bij de familie Willy Smet-Jamaels in de Kroonstraat (25). Willy was bestuurslid van de gilde en van de bedrijfsgilde. Zijn echtgenote Agnes Jamaels was gedurende vele jaren voorzitster van Kvlv- Strijland

1985 - Gildefeest met bestuursverkiezing. Jozef Devoghel werd tot voorzitter gekozen in opvolging van Jozef De Boeck; Jozef De Neef werd secretaris en Vital Van Kelecom werd penningmeester in vervanging van Jean Papaert die de beide functies samen uitoefende. De uittredende voorzitter Jozef De Boeck en de uittredende secretaris Jean Papaert werden gehuldigd en uitvoerig bedankt voor hun vele jaren van trouwe dienst in onze afdeling. Ook volgende bestuursleden ontvingen een ereteken wegens meer dan 20 jaar bestuurslid : Pappaert Isidoor, Van Lathem Jozef, Beeckmans Frans, Cools Adolf, Van Schepdael Jozef van de gilde van Gooik. Persoons Maurice, Dekens Maurits en Huybrecht Walter van de gilde van Oetingen en Willy Smet van de gilde van Strijland. Als nieuwe bestuursleden traden aan: Vital Van Kelecom, Michel Doomst, Guido Ballet en Piet Chrispeels als proost in opvolging van Juul De Gendt, onderpastoor.

1986 - Ledenfeest in de schuur van Jozef Devoghel, nieuwe voorzitter, met de Gooikse straatmuzikanten op het podium en een heuse barbecue(26,27)

1986 - organisatie van het eerste oogstfeest(Calomeerschfeest) op de ‘Hoeve Devoghel’ in samenwerking met de KVLV. Er zullen nog vele hoevefeesten volgen in samenwerking met de plaatselijke rijvereniging de ‘Lustige Pajottenlanders’ als onmisbare partner.

1990 - viering van 100 jarig bestaan van den ‘Belgischen Boerenbond’ met de vier Gooikse gilden samen met de bedrijfsgilde in de zaal ‘Edele Brabant’ te Strijland die afgeladen vol zat met de feestende leden van de Gooikse gilden en hun familie (28)

1990 - plechtige inhuldiging van een ‘Landbouwleerpad’. Met deze wandeling van ongeveer 3 km door de weiden en de velden met de kadastrale benaming ‘De Houteman’ werd aan scholen en groepen informatie verstrekt over dieren, planten en werkzaamheden in de landbouw en in de natuur. Langs de paden en de boerderijen werden borden geplaatst met aangepaste teksten en tekeningen. Een brochure met wegwijzer en meer uitleg werd daarbij ter beschikking gesteld van leraars, gidsen en individuele wandelaars. Later werd dit pad uitgebreid met 1.5km over het Gooikeveld en de oude tramroute en werd ‘De Paddenbroek’ ook in het parcours opgenomen. Voor de realisatie van de begeleidende brochure en voor de talloze gidsbeurten nogmaals hartelijk dank aan Frans Peetermans, oud-leraar en actief bestuurslid van de Heemkundige Kring van Gooik. (29,30).

1992 - viering 75- jarig bestaan van onze gilde. Op deze viering werden verschillende leden en bestuursleden gehuldigd (31): Jozef De Boeck kreeg een speciale medaille voor zijn 50 jaar lidmaadschap en 25 jaar voorzitterschap. Voor 45 jaar lidmaatschap en/of 20 jaar bestuurslid stonden op de lijst van gevierde leden : Adolf Cools, Théofiel De Leener, Jean Rooselaer, Gustaaf De Jonghe, Désire Jacobs, Gustaaf Maris, Gustaaf De Slachmuylder, Leopold Abbeloos, Jozef Roosens, Maurits Dekens, pastoor Jos De Smedt, Jean Pappaert, Isidoor Pappaert, Gaston Smeets, Walter Huybrechts, Herman Avau, Willy Smet, E.H. Tits en Jozef De Neef.

Op deze bijeenkomst werden ook vier nieuwe bestuursleden verwelkomd: Danny Bogaert, Jozef De Veen, René Vierendeel en Eric Pappaert.

1997 - restauratie van het kapelleken van Bokkenhol in de Groebbestraat(32,33,34)

1998 - restauratie van de Kruis-Lieve-Heer in de Paddenbroek(35)

1999 - restauratie van de Kruis-Lieve-Heer aan de kerkwegel aan de Molenbeek(36).

Langs dit traject werd gedurende jaren ook de processie van de Kruisdagen, georganiseerd door de Landelijke Gilde, gewandeld.(tekst en foto (37,38)

1997 – gildefeest met bestuursverkiezing : na het ontslag van voorzitter Jozef Devoghel werd een bestuursherverkiezing georganiseerd. Christian De Dobbeleer wordt tot nieuwe voorzitter gekozen. Jozef Devoghel die gedurende 12 jaar het voorzitterschap waarnam wordt letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Ook zijn echtgenote Alice Roobaert, die steeds bereid was om een duwtje in de rug te geven, wordt daarbij niet vergeten(39,40)

1998 - Roger Seghers wordt secretaris in vervanging van Jozef De Neef. Op het gildefeest wordt de oude secretaris in de bloemetjes gezet samen met zijn echtgenote Marie Josee Geeroms. Roger bedankt voor het vertrouwen en drukt de wens uit om samen met de vernieuwde bestuursploeg een bloeiende periode voor onze Landelijke Gilde te kunnen realiseren.

1999 -Inwandeling Plattelandspad. Meer dan 100 wandelaars waren present voor de gegidste inwandelingen (41,42) . De bedoeling is over een afstand van 4 km en aan de hand van grote mooie borden de wandelaar, de toerist, de groepen en de scholen een beeld te schetsen van de moderne landbouw met respect voor het landschap en de natuurlijke landschapselementen zoals hagen, taluds, wilgenrijen, bosjes en boomgaarden.

2000 –De afdelingen Oetingen en Gooik besluiten samen het ‘Dorp in de kijker’ te organiseren. Jaarlijks gebeuren in het Vlaamse land vijf dergelijke evenementen, één per provincie. Met dit initiatief worden de lokale afdelingen aangemoedigd om voor de leden en de dorpsbewoners de eigenheid van hun dorp in de kijker te zetten, te bewaren en/of te herontdekken en om hun dorpsleven aan de buitenwereld te tonen. Reeds vanaf midden 1999 worden er gesprekken gevoerd en plannen gesmeed. De medewerking van de Landelijke Gilden Nationaal en van de gemeente was zeer belangrijk en onmisbaar bij deze organisatie.

Eigenlijk was het een grote eer die onze gemeente en onze afdelingen te beurt viel. Er werden doorheen het jaar 2000 talrijke initiatieven uitgewerkt als ‘kunst op het platteland’, boerengolf, een dorpsspel en een oogstfeest zoals we er in Gooik nog geen hadden gezien. Het werd een indrukwekkend feest met de nadruk op de graanoogst op grootvaders wijze en met een sterk gewaardeerde inbreng van ‘De Pikkeling’ uit de Faluintjesstreek die op dit vlak een opmerkelijke reputatie hebben uitgebouwd.(43,44,45,46,47,48,49,50). Ook voor het oogstfeest van dit jaar(2017) zal ‘de Pikkeling’ worden aangesproken om voor de gepaste omkadering te zorgen

2002 - Eric Van Schepdaal komt in het bestuur van de Landelijke gilde

2003 – stichting van de vzw De Paddenbroek, de bedoeling is om van de hoeve Chrispeels, gelegen in een mooie site tegen de Kesterheide aan, een Natuur- en Landbouweducatief Centrum te maken. De stichter was en is onze Proost-Pastoor Piet Chrispeels. Werkten mee als leden van de raad van bestuur : Michel Doomst, Simon De Boeck, Eric Van Schepdael en Jozef De Neef die ook gedurende 5 jaar de functie van penningmeester op zich nam. (51,52,53,54,55)

Een fruitactie van de landelijke gilden naar de scholen toe(56)

2006 – een Plantenruilbeurs werd georganiseerd (foto van de bestuursploeg)

2010 -2011. Dit overzicht kwam tot stand door de medewerking van ons lid Luc De Brabanter uit Oetingen. Luc heeft gedurende vele jaren een video gemaakt over alle activiteiten van onze gilde en we mogen gerust stellen dat deze reportages getuigen van de groei en de bloei van het gildeleven en een fenomenaal stuk archief betekenen. Heel erg bedankt daarvoor, Luc.(58)

2016 –Bestuursherkiezing. Na het ontslag van de voorzitter Christian DeDobbeleer werd een verkiezing van een nieuw bestuur gepland en georganiseerd. Daarna werden ook de belangrijkste functies herverdeeld.

Op het gildefeest werden de vele verdiensten gedurende 18 jaar van de scheidende voorzitter uitgebreid naar voor gebracht. Daarbij werd zijn echtgenote Carine Van Laethem nauw betrokken voor haar gewaardeerde inbreng. Ook aan Jozef De Neef werd hulde gebracht voor 50 jaar bestuurslid van onze Landelijke Gilde in de periode van 1967 – 2016. Beiden kregen een diploma van verdiensten van de Landelijke Gilden Centraal en een mooi geschenk ook van de plaatselijke afdeling.(59)

Onder luid applaus werd Hilde Van Schepdael voorgesteld als nieuwe voorzitster nadat zij al jaren als secretaresse had bewezen uit het goede hout gesneden te zijn. De hoop werd uitgesproken en ook de stellige overtuiging dat onze landelijke gilde, ondanks het verlies van een bijna onvervangbare voorzitter als Christian, met deze sterke vernieuwde bestuursploeg een mooie toekomst tegemoet gaat.(60)

Tot zover het overzicht van bijna honderd jaar Boeren- en Landelijke Gilde in Gooik

             

Op het gevaar af bepaalde verdienstelijke mensen over het hoofd te zien willen wij ons toch wagen aan het citeren van enkele namen van bestuursleden die onze gilde, in de loop van haar bestaan, hebben ‘gedragen’: Théofiel Galmart, Jozef Cools, Alfons Beeckmans, Jozef De Boeck, Jef Devoghel en Christian Dedobbeleer als voorzitters en Maurits De Neef, Adolf Cools, Jean Pappaert, Jozef De Neef en Roger Seghers als secretaris.

Hiermee willen wij geenszins afbreuk doen aan de grote verdiensten van de stichters en van de tientallen bestuursleden, te veel om op te noemen en de honderden leden die onze gilde in de loop van een eeuw gildeleven heeft gekend.

Aan al deze verdienstelijke voorgangers willen wij hier een oprecht dankwoord richten en een eresaluut brengen voor hun inzet en trouw. Ook een oprecht woord van dank aan al degenen die hebben bijgedragen aan dit stukje historiek door documenten en/of foto’s af te staan of uit te lenen om dit overzicht te helpen realiseren.

Wij hebben ons bij dit overzicht grotendeels beperkt tot de Boerengilde/Landelijke gilde van Gooik. Echter ook de gilde van Strijland, de Boerinnenbond/KVLV en de BJB-afdelingen, de Bedrijfsgilde, de Onderlinge Bedrijfshulp en de Rijvereniging verdienen eigenlijk een plaats in een volledig overzicht van de landelijke beweging in onze gemeente omdat zij voor een stuk ook het sociaal leven in ons dorp mee vorm hebben gegeven.